Φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Δείτε περισσότερα για την S.I.ROUSSOS & PARTNERS

Φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες

Η αύξηση της πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας, έχει ως αποτέλεσμα η διαχείριση της να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τις επιχειρήσεις και έχει ως συνέπεια να  αυξάνεται συνεχώς, η ανασφάλεια από την τυχόν έλλειψη φορολογικής συμμόρφωσης και εν κατακλείδι  η αδιάλειπτη φορολογική υποστήριξη αποκτά κομβική σημασία. 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες οργάνωσης και αναδιοργάνωσης του Λογιστικού σας τμήματος εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση. Όλα τα Λογιστικά-Φορολογικά προβλήματα εξετάζονται λεπτομερώς από την εταιρεία μας, με τις κατάλληλες προτάσεις κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και ανάλυσης. Εξετάζουμε κάθε περίπτωση μεμονωμένα και προτείνοντας την κατάλληλη λύση.

 • Φορολογία Επιχειρήσεων
 • Εταιρική φορολογική συμμόρφωση
 • Διεθνείς φορολογικές υπηρεσίες
 • Transfer Pricing
 • Φορολογικές υπηρεσίες φυσικών προσώπων (Ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας)
 • Έμμεσοι φόροι
 • Φορολογική αναδιάρθρωση
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Φορολογική & Λογιστική παρακολούθηση
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ
 • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση Φορολογικών Δηλώσεων (Εισόδημα, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη χαρτοσήμου κ.λπ.)
 • Υποστήριξη σε Φορολογικούς Ελέγχους
 • Σύστημα αναφοράς, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, οικονομικοί δείκτες, λογιστική ανάλυση

Μοιραστείτε το