ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αφορά Επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με απόφαση του Ελληνικού κράτους

Μάρτιος 29, 2020

Δεν εντάσσομαι σε καμία από τις κατηγορίες των ΚΑΔ αλλά έχω μείωση τζίρου. Μπορώ να λειτουργήσω με λιγότερο προσωπικό;

Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας – εκ περιτροπής απασχόληση. Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, ΕΩΣ έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος […]
Μάρτιος 29, 2020

Ποιά η διαδικασία χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού;

α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών […]
Μάρτιος 29, 2020

Τι γίνεται με τις μεταχρονολογημένες επιταγές των επιχειρήσεων;

Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαϊου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη […]
Μάρτιος 29, 2020

Υπάρχει κάποια απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι εργοδότες-επιχειρηματίες τις αναστολές πληρωμών και τα άλλα ευεργετήματα;

Ναι. Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Όσοι εργοδότες προχωρούν σε απολύσεις από 18 Μαρτίου και […]
SIGN-IN
Ελληνικα