ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

home-featuredhome-featured

Λογιστικές-Φοροτεχνικές Υπηρεσίες:

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες οργάνωσης και αναδιοργάνωσης του Λογιστικού σας τμήματος εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

• Λογιστική και Φοροτεχνική Παρακολούθηση
• Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
• Οργάνωση και εκπαίδευση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
• Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
• Ανάπτυξη, εφαρμογή και επίβλεψη σχεδίου αναλυτικής λογιστικής.
• Έλεγχος και επίβλεψη της λειτουργίας της επιχείρησης για την αποφυγή κυρώσεων από παραβάσεις διατάξεων φορολογικής νομοθεσίας.
• Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, χαρτόσημου κλπ)
• Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων
• Σύστημα reporting, βραχύχρονα αποτελέσματα, οικονομικοί δείκτες, λογιστικές αναλύσεις
• Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
• Μελέτη, οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση λογιστηρίων επιχειρήσεων

Όλα τα Λογιστικά-Φορολογικά προβλήματα εξετάζονται λεπτομερώς από την εταιρεία μας, με τις κατάλληλες προτάσεις κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και ανάλυσης. Εξετάζουμε κάθε περίπτωση μεμονωμένα και προτείνοντας την κατάλληλη λύση.

Μισθοδοσία:

• Πλήρης ανάληψη εκπλήρωσης εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
• Κάλυψη σε θέματα μισθοδοσίας κάθε είδους εταιρειών
• Επίλυση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων προσωπικού εταιριών
• Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων
• Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας
• Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
roussos-services-6roussos-services-6-op2
roussos-services-3roussos-services-3-op

Εταιρικά θέματα-Μετατροπή-Εκκαθάριση:

Η Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για:

• Ίδρυση και σύσταση εταιρειών
• Υποστήριξη στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
• Αποτίμηση εταιρειών
• Φορολογική και Λογιστική Υποστήριξη κατά τη συγχώνευση και τη μετατροπή εταιρειών
• Φορολογική Υποστήριξη των θεμάτων που προκύπτουν κατά την πτώχευση
• Φοροτεχνικές Συμβουλές εκκαθαρίσεων εταιρειών
• Εκτιμήσεις καθαρής αξίας επιχειρήσεων, εξαγορές, αυξήσεις-μειώσεις κεφαλαίου, κωδικοποιήσεις καταστατικών
• Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών

Η Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. είναι επανδρωμένη με απόλυτα εξειδικευμένα στελέχη. Η μακρόχρονη πείρα τους και η βαθιά τους τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τη δέσμευση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες τους καθιστούν έμπιστους και αποτελεσματικούς συνεργάτες τόσο για την Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. όσο και για τον κάθε πελάτη. Ο τρόπος που μετατρέπουμε την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη γνώση μας, σε πρακτικά εφαρμοζόμενες λύσεις επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να αξιοποιήσει την εφαρμογή συγχρόνων χρηματοοικονομικών τεχνικών, προσαρμόζοντας τες στην συγκεκριμένη κάθε φορά πραγματικότητα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing):

• Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
• Σύνταξη και υποβολή συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
• Φορολογική συμβουλευτική όλο το χρόνο και ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
• Κατάθεση δήλωσης κατοίκων του εξωτερικού στην αρμόδια εφορία
• Διαχείριση φορολογικών θεμάτων για θέματα διεθνούς εμπορίου
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξεύρεση λύσεων σε διεθνή φορολογικά ζητήματα με τον πλέον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο
roussos-services-4roussos-services-4-op
roussos-services-5roussos-services-5-op

Αναδιάρθρωση Δανεισμού Επιχειρήσεων

Η Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. προσφέρει:

• Επαγγελματική αξιολόγηση των επιχειρηματικών οφειλών της επιχείρησής σας
• Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
• Σύνταξη συγκεκριμένης Οικονομικής Μελέτης-Μελέτης Βιωσιμότητας προς τις Τράπεζες
• Ρύθμιση των οφειλών με κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής
• Νέα πιστωτική γραμμή χρηματοδότησης για άντληση ρευστότητας
• Περίοδος χάριτος όπου θα πληρώνετε περιορισμένο μηνιαίο ποσό ή πάγωμα οφειλών για συγκεκριμένο διάστημα

Στόχος μιας μελέτης διάσωσης – εξυγίανσης είναι να ερευνήσει τα αίτια που έφεραν την εταιρεία σε οικονομική δυσφορία, και να προτείνει κινήσεις αναδόμησης, αναδιοργάνωσης, αναχρηματοδότησης ή όποιες άλλες κινήσεις θεωρηθούν απαραίτητες για την διάσωση της επιχείρησης.


Διαμεσολάβηση με Τραπεζικά Ιδρύματα

Αναλαμβάνουμε και διαπραγματευόμαστε εκ νέου χρηματοδοτήσεις από Τραπεζικά Ιδρύματα

Λογιστικές-Φοροτεχνικές-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Δημόσιους Οργανισμούς

Η Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. με πολυετή πείρα σε Λογιστικές, Φορολογικές, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε μεγάλες Ανώνυμες Εταιρείες και σε Δημόσιους Οργανισμούς, λαμβάνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς για την προσφορά των Υπηρεσιών της σε φορείς του δημοσίου όπως για παράδειγμα σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.


• Απογραφή (Καταγραφή και Αποτίμηση) κινητής και ακίνητης περιουσίας
• Υποστήριξη στην Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Γενική Λογιστική) με παράλληλη τήρηση Δημόσιας Λογιστικής, με πλήρη προσαρμογή των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων στις λογιστικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε φορέα.
• Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής
• Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα
• Σύνταξη Στατιστικών Δελτίων
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών κατά τη μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών
• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διπλογραφικού συστήματος
• Υπολογισμός Μισθοδοσίας
• Απόδοση Ασφαλιστικών Κρατήσεων
• Υποστήριξη γενικά σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
• Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
• Σύνταξη Μελετών Βιωσιμότητας
roussos-services-2roussos-services-2-op2
SIGN-IN
Ελληνικα