Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Επίλυση φορολογικών προβλημάτων, με τις κατάλληλες προτάσεις κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και ανάλυσης εξετάζοντας κάθε περίπτωση μεμονωμένα και προτείνοντας την κατάλληλη λύση.
Έλεγχος και επίβλεψη της λειτουργίας της επιχείρησης για την αποφυγή κυρώσεων από παραβάσεις διατάξεων φορολογικής νομοθεσίας.


Στο παραπάνω πλαίσιο οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας και αφορούν την λειτουργία του λογιστηρίου μιας επιχείρησης είναι:

  • Τήρηση βιβλίων
  • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, χαρτόσημου κλπ)
  • Σύνταξη ενδοομιλικών φορολογικών εκθέσεων (group tax reporting)
  • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων
  • Μελέτη, οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
  • Σύστημα reporting, βραχύχρονα αποτελέσματα, οικονομικοί δείκτες, λογιστικές αναλύσεις
  • Κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία-Εργατικές σχέσεις-Μισθοδοσία

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς ιδιώτες


Η εταιρεία Ρούσσος & Συνεργάτες παρέχει σωστή και ενημερωμένη φορολογική υποστήριξη στις συνεχείς και υπέρμετρες υποχρεώσεις των φορολογουμένων αναπτύσσοντας ένα πλάνο που ανταποκρίνεται στην πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη φορολογική νομοθεσία.

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in