Ελεγκτική

Ο Έλεγχος για εμάς δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ένα μέσο βαθύτερης γνώσης των δομών και της λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα προβλήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να προτείνουμε λύσεις με τελικό στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων της και την επιτυχημένη πορεία της…

 

  • Έλεγχος εμπορικής διαχείρισης
  • Έλεγχος ορθής τήρησης βιβλίων και στοιχείων
  • Έλεγχος λογιστικής διαχείρισης, οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών, προϋπολογισμών και συστήματος εσωτερικού ελέγχου
  • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών για λογαριασμό της μητρικής
  • Έλεγχοι θυγατρικών ή/και υποκαταστημάτων ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό
  • Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές
  • Ειδικοί έλεγχοι (Due Diligence)
  • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in